VÁŽENÍ HOSTÉ, DNE 20. A 21. ČERVNA 2024 BUDE CELÝ HOTEL UZAVŘEN Z DŮVODU KONÁNÍ SOUKROMÉ AKCE. DNE 21. ČERVNA 2024 OTEVŘENO POUZE WELLNESS CENTRUM OD 17:00. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

INFORMAČNÍ POVINNOST

ve smyslu čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o

671 42 Vémyslice 241

IČO: 28315049

Telefon: 515 323 427

E-mail: mirysavy@volny.cz

2. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

Účelem zpracování osobních údajů správcem je:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) – zpracování na základě souhlasu;

Čl. 6 odst. 1 písm. b) – zpracování pro účely plnění smlouvy;

Čl. 6 odst. 1 písm. c) – zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti;

Právním základem zpracování jsou právní předpisy upravující výkon samostatné a přenesené působnosti správce, a to zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Právní základ zpracování vychází dále ze zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Pokud správce vystupuje v soukromoprávních vztazích, je právním základem zpracování zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy související.

3. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Správce může zpracovávat osobní údaje jak z titulu plnění právní povinnosti, tak i na základě oprávněného zájmu správce.

4. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Odvolací či kontrolní orgány v rámci vedení jednotlivých řízení. Nadřízené a kontrolní orgány veřejné správy. V rámci vedení řízení mohou být vyrozuměny i soukromoprávní subjekty které jsou podle zvláštního právního předpisu účastníky řízení nebo jsou v jiném procesním postavení.

Osobní údaje mohou být předány smluvním zpracovatelům. Může se jednat o výkon auditní činnosti, správu IT technologií, účetní a daňové poradenství a podobně. Údaje se rovněž předávají provozovatelům poštovních služeb v rámci doručování zásilek.

Údaje mohou být předány v rámci ochrany práv a zájmů správce advokátům nebo soudním exekutorům.

Není vyloučeno předání dalším subjektům dle konkrétní činnosti správce.

5. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Doba uložení se řídí zvláštními právními předpisy upravujícími činnost správce v rámci konkrétního účelu zpracování.

7. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.

Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.

Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

8. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů je zejména zákonným požadavkem, pokud správce vystupuje jako účastník občanskoprávního vztahu, je poskytnutí osobních údajů zpravidla smluvním požadavkem a je nezbytné pro uzavření smlouvy respektive předsmluvní jednání.

9. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.